2011 Can-Am Showtime - Part 4

2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am DanceSport Gala Showtime — Part 4
2011 Can-Am Professional Champions

2011 Can-Am Professional Champions

2011 CanAm DanceSport Gala Professional Champions

2011 Can-Am Amateur Champions

2011 Can-Am Amateur Champions

Amateur Champions from CanAm DanceSport Gala 2011

2011 Top Teacher Awards & Other Photos

2011 Top Teacher Awards & Other Photos

2011 Top Teacher Awards — Other Award presentations & other photos